Tee organisaatiostasi oppivampi systeemiälyn avulla

Systeemiäly
Nykyinen etä- ja hybridityöpainotteinen elämä aiheuttaa uusia paineita sekä työntekijöiden hyvinvoinnille ja menestymiselle, että organisaatioiden kyvyille tehdä yhteisiä päätöksiä ja hallita riskejä sekä johdon että projektien tasolla.
 

Inclusin teknologiajohtaja Juha Törmäsen väitöskirja Systems Intelligence – Measurement and Modelling esittelee työkaluja ja ratkaisuja, joilla yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia ja yhteistyötä voidaan kehittää näissä vaativissakin olosuhteissa. Väitöskirja lähestyy aihetta systeemiälyn näkökulmasta – ihmisten ja organisaatioiden kyvystä toimia älykkäästi monimutkaisissa kokonaisuuksissa vuorovaikutusten ja takaisinkytkentöjen keskellä. Systeemiälyä on tutkittu Aalto-yliopiston Systeemiälyn tutkimusryhmässä Raimo P. Hämäläisen ja Esa Saarisen johdolla 2000-luvun alkuvuosista asti. 

Systeemiälyn kahdeksan piirrettä 

Väitöskirjassa esitellään systeemiälyn kahdeksan ulottuvuutta eli alapiirrettä. Nämä ovat kokonaisuuksissa onnistumisen kannalta keskeisiä nykypäivän osaamisalueita, jotka ovat tärkeitä sekä tietotyössä että uusien osaajien kouluttamisessa. Systeemiälyn ulottuvuudet ovat: 

 1. Systeeminen havaintokyky 
  Kyky nähdä ja tunnistaa systeemejä, niiden vuorovaikutuksia, ja toistuvia kuvioita, sekä hyvä tilannetaju.
   
 2. Sanaton yhteys 
  Kyky muodostaa yhteyksiä toisiin ihmisiin, ja olla läsnäoleva ja tilanteen tasalla ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.
   
 3. Asenne 
  Kyky ylläpitää positiivista yleisnäkemystä tilanteista, ja välttää juuttuminen negatiivisiin tunnemaailmoihin ja toiminnan tyyleihin.
   
 4. Kekseliäs mieli 
  Kyky ottaa vastaan ja kehittää uusia ideoita ja hyväksyä muutos.
   
 5. Pohtivuus 
  Kyky reflektoida omaa ajattelua ja toimintaa, sekä haastaa omaa käyttäytymistä. Kyky kasvaa ihmisenä.
   
 6. Viisas toiminta 
  Kyky ajatella asioita pitkällä aikavälillä ja ymmärtää, että tulokset eivät tule aina välittömästi.
   
 7. Heittäytyvä osallistuminen 
  Kyky toimia ihmisten kanssa siten, että koko tiimi menestyy; kyky tukea muiden toimintaa ja saada “ihmissysteemi” kukoistamaan.
   
 8. Aikaansaavuus
  Kyky löytää vipupisteitä ja ratkaisuja yleisiin systeemeihin siten, että systeemi menestyy; kyky saada asioita aikaan ja “tanssia systeemien kanssa”. 

Näillä piirteillä voidaan kuvata sekä yksilön toimintaa, että myös koko organisaatiota. Väitöskirja esittelee ja osoittaa toimiviksi kyselytyökalut, joiden avulla systeemiälyn piirteitä voidaan mitata sekä itsearvioinnin, vertaisarvioinnin ja organisaatioarvioinnin keinoin. Systeemiälyn itsearviointikysely palautesivuineen on jo julkisesti saatavilla Aalto-yliopiston sivuilla osoitteessahttp://salserver.org.aalto.fi/sitest/fi/ 

Väitöskirja esittelee myös PoSITeams-simulaatiotyökalun, joka auttaa ymmärtämään ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta syntyviä kokonaisuuksia. Tutkimuksen havaintoja on myöhemmin hyödynnetty mm. Inclusin yhteistoiminta-analyysityökalun kehittämisessä. 

Muutosta ruohonjuuritasolta 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yritykset ja työntekijät, jotka nähdään menestyvinä ja suorituskykyisinä, koetaan myös vahvoiksi systeemiälyn kahdeksassa piirteessä. Systeemiälyn käsitteet voivatkin toimia tapana sanallistaa ja tuoda esiin sellaisia menestystekijöitä, jotka muuten voisivat jäädä työpaikalla huomioimatta ja käsittelemättä, ja uudet mittarit mahdollistavat niiden arvioimisen ja kehittämisen sekä yksilö-, tiimi-, että organisaatiotasolla. Mittarit on mahdollista toteuttaa myös Inclusin ohjemiston sisällä, siten että organisaatio voi arvioida eri toimintojensa ja osaamisprofiiliensa systeemiälykkyyden heikkouksia ja vahvuuksia.  

Uudet mittaus- ja mallinnusmenetelmät palvelevat erityisesti oppivien organisaatioiden ja henkilöstön kehittämistä. Organisaatioiden oppimiskykyä on usein kehitetty johtoryhmistä käsin ja organisaation rakenteellisella uudistamisella. Systeemiälyn menetelmät mahdollistavat kehittämisen myös ruohonjuuritasolta, keskittymällä ihmisten päivittäisen toiminnan tapoihin ja tyyliin ja tarjoamalla konkreettisia ehdotuksia oman toiminnan muuttamiseen. Tällä tavoin systeemiälyn työkalut tarjoavat uuden, matalan kynnyksen tavan, jolla organisaatiot ja tiimit voivat kehittää omaa toimintaansa ilman raskaita kehityshankkeita ja suuria strategisia muutoksia. 

Juha Törmäsen väitöskirja tarkastettiin Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulussa 16. syyskuuta 2021 ja se on luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-64-0468-4 

Videotallenne väitöstilaisuudesta

Jaa tämä kirjoitus

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Muita blogitekstejä

Blogi

Riskienhallinta ja jatkuvuudenhallinta päätöksenteossa

Riskienhallinta ja jatkuvuudenhallinta ovat saman kolikon kääntöpuolia. Ne kulkevat käsikkäin organisaation tunnistaessa toimintaan kohdistuvia epävarmuuksia ja varautuessa niihin. Riskien- ja jatkuvuudenhallinnassa on kysymys organisaation varautumisesta liiketoimintaa uhkaaviin häiriötilanteisiin. Yhtäläisyyksistä huolimatta näillä kahdella on usein erilaiset lähtökohdat ja kytkökset päätöksentekoon.  Riskienhallinnassa

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä

Vieritä ylös